länsstyrelsen stiftelser

Stiftelser – Förening | Förening | Länsstyrelsen Stockholm

Stiftelser ska anmäla för registrering hos Länsstyrelsen, som också har tillsyn över stiftelser. De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Undantaget är stiftelser där tillgångarna bara får användas till förmån för bestämda fysiska personer.

Stiftelser – Förening | Förening | Länsstyrelsen Skåne

Stiftelser ska anmäla för registrering hos Länsstyrelsen, som också har tillsyn över stiftelser. De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Undantaget är stiftelser där tillgångarna bara får användas till förmån för bestämda fysiska personer.

INFORMATION OM STIFTELSER – Länsstyrelsen i …

Stiftelser 2003-05-01 INFORMATION OM STIFTELSER Länsstyrelsen är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser och har till uppgift att granska och registrera stiftelser i länet. Stiftelselagen (1994:1220) har gällt sedan den 1 januari 1996. För stiftelser som bildats före 1996 gäller i vissa fall andra regler, dessa finns i lag (1994:1221) om …

Ändamålssökning – web05.lansstyrelsen.se

Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna.

Sök pengar ur fonder och stiftelser – Ljuset i tunneln

Sök pengar ur fonder och stiftelser: Om Du är i en tillfällig kris eller behöver ett ekonomiskt stöd under en kortare eller längre tid kan Du söka pengar ur olika fonder och stiftelser. Länsstyrelsen har ett register över dem. Dessa fonder och stiftelser har ansökningsdatum, en till fler gånger per år.

Stiftelse – Wikipedia

Tillsyn över stiftelser Redigera. Alla stiftelser står under tillsyn som sköts av sju länsstyrelser (Länsstyrelserna i Dalarna, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötlands län). [5] Tillsynen kan vara fullständig eller begränsad, men de flesta stiftelser står under fullständig tillsyn.

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Vanliga frågor om stiftelser | Kammarkollegiet

För pensionsstiftelser och personalstiftelser gäller vad som framgår av lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Ansökan om permutation för dessa stiftelser ska skickas till länsstyrelsen, vilket följer av 22 § samma lag. För kollektivavtalsstiftelser gäller stiftelselagen i vissa delar, 11 kap. 4 § stiftelselagen.

Bilda stiftelse | Rättslig vägledning | Skatteverket

Länsstyrelsen i Stockholm får förbjuda den som i strid med bestämmelserna använder ordet stiftelse och förbudet kan förenas med vite (10 kap. 12 § SL). När stiftelselagen infördes fanns inledningsvis en dispensmöjlighet för andra än stiftelser att fortsätta använda ordet stiftelse i namnet.

Årsredovisningsguiden för stiftelse – Bolagsverket

De flesta stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till länsstyrelsen. För vissa stiftelser (kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som avses i